در حال بارگذاری ...

بازدید سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان از برگزاری امتحانات دانشجویان

دکتر صفرزاده سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان از برگزاری امتحانات دانشجویان پردیس امام محمد باقر(ع) بازدید کرده و برای دانشجومعلمان آروز موفقیت کردند.

دکتر منفردی راز معاون آموزشی فرهنگی پردیس امام محمد باقر(ع) گفت: آزمون های پایان ترم دانشجویان پردیس از تاریخ 10/4/96 آغاز و تا 21/4/96  در سه شیفت امتحانی ادامه خواهد داشت


نظرات کاربران