در حال بارگذاری ...

لیست تعداد واحدها جهت فارغ التحصیلی

قا بل توجه دانشجویان محترم  رشته های آموزش زبان و ادبیات فارسی ، عربی، زبان انگلیسی  و آموزش ابتدایی؛  جهت دریافت لیست کلی دروس لازم که برای فارغ التحصیلی  باید گذرانیده شود به بخش ضمائممراجعه نمایند.


نظرات کاربران