در حال بارگذاری ...

ارزیابی اساتید و کیفیت برگزاری دوره مهارت آموزان ماده 28

مهارت آموزان محترم ماده 28 لطفا در تاریخ های فوق، ارزیابی را از طریق سامانه آموزشی گلستان انجام دهید.

تاریخ ارزشیابی اساتید: 1397/03/10  الی  1397/03/20 

کیفیت برگزاری دوره مهارت آموزی(پودمان دوم و دوره توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی) : 1397/03/10  الی  1397/03/20


نظرات کاربران