در حال بارگذاری ...

انتخابات کانون های دانشجویی و شورای صنفی پردیس امام محمد باقر(ع) برگزار شد

انتخابات کانون های دانشجویی و شورای صنفی پردیس امام محمد باقر(ع) برگزار شد دکتر جوینی معاون اداری مالی پردیس امام محمد باقر(ع) در جمع دانشجومعلمان گفت: انتخابات نمایندگان دانشجویان از طریق انتخابات دانشجویی نمونه ای از دموکراسی مدار بودن دانشگاه فرهنگیان در امور جاری است نمایندگان دانشجومعلمان در تصمیم گیری پیرامون کلیه تصمیمات امور فرهنگی، رفاهی و مالی دانشجومعلمان نمایندگان آنها دخیل خواهند بود.

نتایج انتخابات 


نظرات کاربران